iMeistras.lt privatumo politika

Ši privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.iMeistras.lt, mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose: Facebook (iMeistras.lt Apple servisas), Instagram (iMeistras.lt) bei bet kokiu kitu būdu susisiekiant su mumis.

Vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) padės suprasti, kokius duomenis UAB „Išmanus meistras“, juridinio asmens kodas 304453816, Tiltų g. 21, LT-91249 Klaipėda (toliau – Paslaugų teikėjas) renka internetinėje www.iMeistras.lt (toliau – Interneto svetainė), kodėl juos renka ir ką su jais daro.

1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad sužinotumėte, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys interneto identifikatorius ir kt.

1.4. Privatumo politika taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje ir (ar) mūsų socialinių tinklų paskyrose. Nepriklausomai nuo to, ar Jūs užsiregistravote Svetainėje ar nesiregistravote.

1.5. Naudodamiesi Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose sutinkate su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Svetaine ir mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose naudotis negalite.

2. Asmens duomenų tvarkymo principai

2.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

2.1.1. laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų;

2.1.2. tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

2.1.3. renkame Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

2.1.4. imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

2.1.5. Jūsų asmens duomenis laikome tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

2.1.6. neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešiname jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;

2.1.7. užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

3. Asmens duomenų gavimo būdai

3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

3.1.1. kai informaciją apie save pateikiate patys:

3.1.1.1. susikūrus paskyrą bei atliekant užsakymą internetinėje parduotuvėje;

3.1.1.2. komunikacijos su mumis metu;

3.1.2. kai duomenys susiję su Jumis, generuojami automatiškai, naudojantis internetinės parduotuvės Svetaine ar paskyromis socialiniuose tinkluose;

3.1.3. kai duomenis apie Jus gaunami iš trečiųjų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4.1. Tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

4.1.1. Klientų identifikavimo Svetainėje tikslu.

Kai registruojatės (susikuriate paskyrą) Svetainėje ir naudojatės Svetainės funkcijomis. Jūs pateikiate mums šiuos savo asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, miestas, gyvenamas adresas, telefono numeris. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome tol, kol Jūs pats nepanaikinate savo paskyros mūsų Svetainėje.

4.1.2. Elektroninės prekybos vykdymo tikslu.

Sudarant su Jumis prekių pirkimo-pardavimo sutartis bei jas vykdant (pristatant Jūsų įsigytas prekes, administruojant mokėjimus ir kt.) tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas, apmokėjimo duomenys ir kita susijusi informacija. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turite teisę reikšti mums reikalavimus, susijusius su prekių įsigijimu.

4.1.3. Prekių remonto tikslu.

Kai Jūs kreipiatės į mūsų servisą dėl įrenginio remonto, mes tam, kad galėtumėme užregistruoti Jūsų vizitą, suteikti Jums remonto paslaugą, informuoti apie remonto paslaugos teikimo trukmę, patikrinti įrenginio būklę ir pan. Šiuo tikslu tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turite teisę reikšti mums reikalavimus, susijusius su prekių remontu.

4.1.4. Asmenų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu.

Mes vykdome serviso erdvių vaizdo stebėjimą, norint užtikrinti klientų ir jų nuosavybės apsaugojimą. Šiuo tikslu tvarkome gautus vaizdo duomenis. Šie asmens duomenys yra tvarkomi Paslaugų teikėjo teisėto intereso pagrindu ir saugomi ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt)kalendorinių dienų nuo vaizdo įrašo padarymo dienos.

4.1.5. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu.

Tik gavę Jūsų sutikimą ir vadovaudamiesi BDR nuostatomis, mes pateiksime Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas ir (ar) prekes, teirausimės dėl suteiktų paslaugų kokybės. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, e. pašto adresas, duomenys apie užsakytas prekes ir paslaugas, Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome nuo Jūsų sutikimo gauti naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją davimo mums dienos, nebent Jūs atšaukiate sutikimą anksčiau.

4.1.6. Svetainės tobulinimo bei pritaikytų paslaugų ir (ar) prekių pasiūlymo tikslu.

Jūsų asmens duomenis, bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine ir (ar) Jums lankantis mūsų paskyrose (socialiniuose tinkluose), mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas.

4.1.7. Aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu.

Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija. Nagrinėjant telefono pokalbius papildomai tvarkomi šie duomenys: asmens balso įrašas, pokalbio data, pokalbio turinys, pokalbio pradžios ir pabaigos laikas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

4.2. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

5. Tiesioginė rinkodara

5.1. Jūsų kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslu galime naudoti:

5.1.1. jeigu pirkdami svetainėje prekes neprieštaravote, kad jūsų nurodytu el. pašto adresu ar telefono numeriu siųstume Jums informaciją apie užsakymą, pasiūlymus ir naujienas apie mūsų prekes ir (ar) paslaugas;

5.1.2. kai registruodamiesi sutikote, kad parinktume specialius pasiūlymus pagal jūsų pirkimų, svetainės naršymo istoriją arba užsisakėte naujienlaiškį bei registravotės akcijoje, ar žaidime nuolaidai gauti;

5.2. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (Skype, Viber ir kt.).

5.3. Jūsų asmens duomenis gautus tiesioginės rinkodaros metu, mes galime panaudoti savo svetainės, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

5.4. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti mums duotą sutikimą (-us) tvarkyti Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais. Atsiųsdami mums laisvos formos prašymą el. paštu info@imeistras.lt.

6. Slapukų naudojimas

6.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, mes galime rinkti informaciją naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jūsų apsilankymus Svetainėje, išsaugant naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau.

6.2. Slapukais gaunamą informaciją mes galime naudoti šiais tikslais:

6.2.1. siekiant užtikrinti Svetainės funkcionalumą;

6.2.2. norint Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

6.2.3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

6.2.4. rinkodaros tikslams.

6.3. Svetainėje gali būti naudojami šie slapukai:

6.3.1. būtinieji techniniai slapukai – būtini Svetainės veikimui;

6.3.2. funkciniai slapukai – žymiai pagerinantys Svetainės veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį

6.3.3. statistiniai slapukai – naudojami Svetainės lankytojų statistinei analizei parengti;

6.3.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

6.4. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

6.4.1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

6.4.2. iššokančiame Svetainės pranešime, pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

6.5. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti mums duotą sutikimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

6.6. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

7. Asmens duomenų teikimas

7.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims. Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

7.2. Surinktus duomenis apie Jus, kiek tai būtina, mes galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

7.2.1. paslaugų teikėjams (techninių paslaugų teikėjams, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);

7.2.2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

7.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

8. Asmens duomenų saugojimas

8.1. Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

8.2. Siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

8.3. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

8.4. Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus, ir mes negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

8.5. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

9. Išorinės svetainės

9.1. Mūsų Svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas išorines interneto svetaines, taip pat nuorodas į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram). Mes neprisiimame atsakomybės už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose. Peržiūrėkite tų svetainių politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jų paslaugomis.

10. Jūsų teisės

10.1. Jūs, kaip asmens duomenų subjektas turite šias teises:

10.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

10.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

10.1.3. reikalauti ištaisyt ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

10.1.4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

10.1.5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

10.1.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

10.1.7. reikalauti pateikti, jeigu tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

10.2. Sieksime garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų prašymų ar reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

10.2.1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

10.2.2. valstybės saugumą ar gynybą;

10.2.3.viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

10.2.4.svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

10.2.5.tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

10.2.6.  Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;

10.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius prašymus galite teikti mums asmeniškai, paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes turime teisę paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, bei kitą mums reikalingą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

10.4. Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

10.5. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą ar pateikus prašymą ištrinti su Jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis, mes nedelsdami BDAR nustatyta tvarka nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus kai tai padaryti negalima BDAR ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais, t. y. kai toliau tvarkyti Jūsų duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai ir pan.

11. Privatumo politikos pakeitimai

11.1. Visi mūsų Privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti bei su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

12. Kontaktinė informacija

12.1. Jei turite klausimų dėl mūsų atliekamo duomenų tvarkymo ir (ar) Privatumo politikos sąlygų, prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

UAB „Išmanus meistras“
Įmonės kodas: 304453816
Adresas korespondencijai: Tiltų g. 21, LT- 91249 Klaipėda
El. paštas.: info@imeistras.lt

Kontaktinis telefonas: +370 777 32 432

12.2. Jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

Privatumo politikos taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. kovo 18 d.